Žeň je velká, dělníků málo.

 

Mat 9/36-37...Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: ,,Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“

 

1, Pán Ježíš obcházel všechna města a vesnice

2, Vyučoval a kázal evangelium o Božím království

3, Uzdravoval každou nemoc a každou chorobu

4, Byl plný lítosti nad těmi, kteří neměli Boží vedení (ovce bez pastýře)

 5, V ten čas dal lidem  (učedníkům) moc, aby konali mocné Boží znamení.

  Sk 1/8 Tak též nám dal Pán Ježíš  moc a to moc Ducha svatého.  Jan 14/ 12-13 Máme zaslíbení, že každý kdo věří v Syna Božího, bude činit skutky, které On sám činil a ještě větší. A začkoli budeme prosit v jeho jménu , On to učíní, aby byl oslaven Otec i Syn.

 

Bůh nám dáva sílu a moc skrze Ducha Svatého, abychom naplnili Boží vůli.  Podle Božího slova si Bůh přeje, aby lidé poznali pravdu a byli osvobozováni od útlaku ďábla. Povolává své učedníky, lidi víry, aby i v tento čas, v čas vlády tmy , kázali a dosvědčovali, že Bůh je jediná naděje lidstva.

Každý sbor by měl mít jasnou vizi. Ježíš měl jasnou vizi, zachránit lidstvo.  Tato vize trvá do dnes, Boží slovo se nemění, protože Bůh se nemění. Bible nás vyzývá ke společné modlitbě, abychom byli vysláni ven. Bůh žádá naší spolupráci. Potřebujeme sdílet tuto vizi s Bohem. Potřebujeme se stát dělníky a spolupracovníky. Práce je mnoho  a stále jí pribývá.

Každý den se narodí a zemře mnoho lidí. Mnoho lidí na zemi nemá ani ponětí o Božích záležitostech.  Mnozí nikdy neslyšeli rozumné a jasné svědectví o Ježíši, jeho smrti a vzkříšení. Lidé se narodí a také zemřou bez Krista a jeho odpuštění hříchu, protože nebyl nikdo, kdo by jim o něm řekl. Je to velice smutný fakt. Důvod je nedostatek dělníků.

V našich srdcích, v našich sborech, v církvi Ježíše Krista musí vzplanout jestě větší touha a obětavost pro naplnění  Boží vize. Vize, je něco co zatim není vidět, ale ve víře už to existuje.

 

Ve víře vídíme plné sbory lidí, kteří odevzdávají své životy Ježíši. Naše rodiny, kteří po letech našich modliteb v pláči,  klečí před Bohem a činí pokání. Mnoho mladých lidí, kteří dávají přednost Ježíši před kulturou tohoto světa. Děti, kteří vyrůstají v Kristu a zůstávají s ním. Nemocní, kteří jsou uzdravováni z různých chorob. Posedlí, kteří jsou ve jménu Ježíš osvobozování od zlých duchů. Věřící, kteří rostou a stávají se nádobou pro Ježíše. Velvyslanci  Ježíše Krista, kteří jsou schopni zemřít pro jeho jméno, kdekoliv na světě. PANE JEŽÍŠI VYŠLI NÁS!

 

 

 

Kontakt

KC Logos Poběžovice renata.jalu@centrum.cz